Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje bude za níže uvedených podmínek zpracovávat:

 

SPILKA, spol. s r.o.

IČ 64942121

se sídlem Za Kajetánkou 16, 169 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42342

kontaktní údaje: 

adresa pro doručování: SPILKA, spol. s r.o., Koněvova 141, 130 00 Praha 3

adresa elektronické pošty info@spilka.cz 

telefon +420 775 738 900

provozovateli webových stránek www.payot.cz

jako správce osobních údajů,

a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a za níže uvedených podmínek:

I. Rozsah a účel - které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme a proč?

1.1       Zpracováváme tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

Primární osobní údaje

 • jméno a příjmení (název společnosti)
 • datum narození/svátku, věk
 • emailová adresa,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • fakturační údaje – IČ, DIČ, adresa bydliště/sídla
 • uživatelské jméno, jste-li registrován/a
 • číslo bankovního účtu
 • IP adresa,
 • Pohlaví,

Sekundární Osobní údaje

cookies (cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil.)

1.2       Vaše Primární Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely:

 • řádného vyřízení Vaší objednávky včetně doručení a zasílání informací o stavu objednávky (tedy k plnění smlouvy a poskytování zboží a služeb), případně k řešení dalších sporů (včetně reklamací) a posouzení Vašich nároků,
 • zajištění provozních činností správce,
 • účetní a daňové účely,
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání),
 • vedení zákaznické evidence,
 • vytváření průzkumů a obchodních statistik, není-li je možné zpracovat za pomoci anonymizovaných údajů,
 • k provozování věrnostního programu od doby, kdy bude zaveden.

Tyto Vaše Primární Osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, neboť zpracování uvedených údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a dalších zákonných povinností z toho vyplývajících jako je např. vystavení daňového dokladu. Toto zpracování lze provádět i bez souhlasu na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení a na základě ust. § 43, odst. 3, písm. b) zákona o zpracování osobních údajů, neboť jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy se subjektem údajů, naší smlouvy s Vámi.

1.3       Vaši emailovou adresu, telefonní číslo a doručovací adresu zpracováváme rovněž k marketingovým účelům, včetně marketingových účelů v rámci věrnostního programu (jako je rozesílání emailů s nabídkami, které pro Vás mohou být relevantní, pozvánek na akce pořádané v kooperaci s třetí stranou a poskytování odborných a marketingových informací). 

Jedná se o zpracování dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení a dle ust. § 43, odst. 3, písm. e) zákona o zpracování osobních údajů, neboť jde o zpracování nezbytné pro ochranu práv nebo právem chráněných zájmů správce či jiné dotčené osoby. Zaručujeme Vám, že pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, nebudeme Vaše údaje k těmto účelům používat; námitku lze vznést prostřednictvím odkazu, který je obsažen v každém e-mailu s marketingovou komunikací.

1.4       Vaše Sekundární Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely:

Personifikované nabídky a optimalizaci našich skladových zásob. Tyto Vaše Sekundární Osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Zaručujeme Vám, že zpracování cookies můžete odmítnout.

1.5       Za účelem naplnění výše uvedených účelů budou Vaše Osobní údaje zpracovávány automaticky prostřednictvím webových technologiích, především pak v eshopu běžícím na OpenSource platformě PrestasShop a dale pak v informačním skladovém systému QI a manuálně obchodní administrací a účtárnou. Při zpracování Osobních údajů automaticky mohou být Osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly členům věrnostního programu poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního programu.

II. Příjemce osobních údajů - komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

2.1       Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, marketingové nebo IT služby, účetní a daňový poradci, právní zástupci a advokáti. Všichni tito zpracovatelé budou vázáni povinností mlčenlivosti s tím, že tyto osoby obdrží pouze tu část Osobních údajů nezbytnou pro jejich činnost. Pokud dojde k využití jiné kategorie zpracovatelů, budeme vás informovat s tím, že tuto skutečnost vyvěsíme na našich webových stránkách a v aktualizovaném souhlase. V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním danou kategorií zpracovatelů máte právo souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně neztrácíme právo zpracovávat Osobní údaje na základě zákonného zmocnění.

2.2       S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů bude sdělen na základě Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu společnosti uvedenou výše.

2.3       V současné době využíváme vlastní plně zabezpečený hostingový server pro chod webových stránek a odesílání elektronické pošty, plynulý chod nám zabezpečuje společnost Sievert Consulting s.r.o., k zajištění rozesílky reklamních a mailingových kampaní využíváme služeb SmartEmailing.

2.4       Žádnou z částí Vašich Primárních Osobních údajů nepředáváme ani nemáme v úmyslu předávat žádnému dalšímu subjektu. Při nákupu započatém přes 3.stranu tj. portál heureka.cz,

zbozi.cz nebo z vyhledávače Google budeme předávat provozovateli příslušného portálu/webu údaje z Vaší objednávky, tj. jméno, příjmení, adresa (fakturační a doručovací), telefonní číslo, údaje o zakoupeném zboží, vybrané dopravě a platební metodě a informace spojené s platbou.

2.5       Sekundární Osobní údaje v pseudonymizované podobě předáváme mimo jiné i společnostem sídlícím mimo Evropskou unii s tím, že tyto společnosti ukládají Sekundární Osobní údaje na serverech umístěných v Evropské unii, a poskytujeme je těmto zpracovatelům: Google Inc. (Google Analytics), Sklik.cz, Facebook Inc., další sociální sítě jmenovitě: Pinterest, Instagram, LinkedIn

2.6       Prozatím jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Doba uložení Osobních údajů - jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

3.1       Zpracovávání potrvá po dobu možné obchodní spolupráce (trvání Vašeho členství ve věrnostním programu) a následně budou osobní údaje potřebné pro daňové a účetní účely (např. fakturační údaje, atp.) budou uchovávány v souladu se zákonem, tj. po  dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to s ohledem na naši povinnost archivovat daňové doklady po uvedenou dobu. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy, budou Vaše Osobní údaje vymazány po jednom roce.

3.2       Sekundární osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu 12 měsíců

IV. Práva a povinnosti – co po nás můžete chtít v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

4.1       Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich Osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k Osobním údajům a právo na vysvětlení

kdykoliv si můžete požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme Osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

právo na opravu Osobních údajů;

kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Učiňte tak, laskavě, prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, jste-li registrován, popř. prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut”); Vaše Osobní údaje musíme vymazat, pokud:

již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

zpracování je protiprávní,

vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

nám to ukládá zákonná povinnost.

právo na omezení zpracování Osobních údajů;

dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků

právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;

můžete vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

právo podat stížnost na zpracování Osobních údajů buď přímo u nás, nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz níže),

4.2       Všechna Vaše práva můžete uplatnit, kromě výše uvedených způsobů, tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

4.3       Prosíme, nezneužívejte svých práv, ať se můžeme věnovat řádnému plnění Vašich objednávek i objednávek jiných zákazníků a zkvalitňování našich služeb.

V. Dohled – kdo dohlíží na zpracování Osobních údajů?

5.1       Jako každý zpracovatel osobních údajů i my podléháme dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.